Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvar för Nordic Knitting Handelsbolag. 

Nordic Knitting handelsbolag samlar in och använder uppgifter som kan kopplas till våra användare/prenumeranter, så kallade personuppgifter. Det är vårt yttersta ansvar att behandla uppgifterna på ett säkert och användarvänligt sätt i enlighet med både rättsliga krav och de förväntningar våra användare/prenumeranter har.
Nordic knitting Society är en digital prenumerationstjänst genom vilken du som  prenumerant får tillgång till i din mobiltelefon, surfplatta eller via annan utrustning, exempelvis dator (“Tjänsten”) i enlighet med användarvillkoren, denna integritetspolicy och alla andra kompletterande villkor som reglerar din användning av ett specifikt abonnemang från Nordic Knitting Handelsbolag med organisationsnummer 969796-7025.

Nedan finner du information om Nordic Knitting Handelsbolags behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i samband med att vi tillhandahåller Tjänsten till dig. Denna integritetspolicy är också tillämplig på samtliga personer som besöker vår webbsida och använder våra tjänster. Ansvarar för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst eller röjande, användning, modifiering, förstöring och förlust

Nordic Knitting handelsbolag är så kallad personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information. I det fall du inte är bekväm med innehållet i denna integritetspolicy, kan du alltid välja att avstå från att använda Tjänsten. 

 

Till vad och när använder Nordic Knitting handelsbolag mina uppgifter?
På Nordic Knitting handelsbolag samlar vi in och använder data/uppgifter för att alltid kunna erbjuda våra prenumeranter de bästa digitala tjänsterna. I allmänhet använder vi uppgifter för att:

 • När du skapar ett användarkonto och /eller tecknar en eller flera prenumerationer hos oss. 
 • När du besöker vår webbsida
 • Leverera mönster, och för prenumeranter annan intressant information. 
 • Ständigt förbättra våra tjänster/produkter. Vi kommer använda data på webbplatsen för att analysera beteenden hos grupper av prenumeranter/användare, till exempel vilket slags innehåll som läses mest eller vilka funktioner, exempelvis forum, Prenumeranter/användarna aktivt använder. Detta för att rikta fokus på de områden som är viktigast för våra användare. 
 • Om/när du kopplar Tjänsten till exempelvis Instagramkonto/Facebookkonto eller någon annan liknande tredjepartstjänst.
 • Leverera och administrera prenumerationer och andra tjänster som användarna beställer.
 • Du deltar i av Nordic Knitting Handelsbolag arragerad KAL (Knit-Along), eller tävling/utlottning. 
 • När vi ser anledning till att  administrera handlingar i relationen mellan dig och Nordic Knitting Handelsbolag.

När vi behandlar personuppgifter är det vår främsta uppgift att göra det på ett säkert och tillbörligt sätt i enlighet med de förväntningar våra användare har. Du äger dina personuppgifter. Vi, som bolag, uppfyller de krav som uppställs i svensk och europeisk lagstiftning. All behandling av personuppgifter ha något som kallas laglig grund för behandling och syfte. Innan vi kan samla in och behandla uppgifter om dig måste vi försäkra oss om att behandlingen har en laglig grund. Personuppgifterna raderas när syftet med behandlingen är uppnådd, exempelvis om du väljer att avsluta din prenumeration och avsäger dig som användare av vår tjänst.  

Vi vill även informera dig om att vi samlar in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande uppföljningstekniker. 

Vilka uppgifter samlas in?

Grundläggande användardata som Nordic Knitting Handelsbolag anser sig behöva samla in är
Dina kontaktuppgifter såsom ditt namn och/eller användarnamn,
e-post och/eller telefonnummer samt betalningsinformation, t ex kontokortstyp och utgångsdatum för kortet i de fall du tecknar en prenumeration eller köper mönster i vår butik. Vi kan komma att samla in även andra personuppgifter såsom om födelsedatum, adress/bostadsort. 

I vissa fall kan vi komma att inhämta och behandla personuppgifter relaterade till användarbehörighet för Tjänsten och din valda betalningsmetod. Eftersom Nordic Knitting handelsbolag samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer som verkar självständigt i system fristående från oss, kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, lagras av Nordic Knitting handelsbolag. Vi rekommenderar dig att ta del av information om hur sådana tredjepartsbetaltjänstleverantörer behandlar personuppgifter.

 

Hur längre lagras mina personuppgifter?
Nordic Knitting handelsbolag raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behandla dem. Hur lång tid det tar varierar beroende på syftet med behandlingen av uppgifterna. Vi har tydliga regler och rutiner för radering av personuppgifter. Vissa uppgifter raderas inom kort tid och andra uppgifter lagras under längre perioder. 

För att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, bevaka och dokumentera användningen av eventuella presentkort/rabattkoder och andra tilläggstjänster, lagrar vi de personuppgifter du uppgivit vid tidpunkten för registrering (såsom namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation) så länge du har en aktiv prenumeration eller har tillgång till ett aktivt konto hos Nordic knitting handelsbolag. 

Du kan själv välja att aktivt radera informationen som Nordic Knitting handelsbolag sparat om dig under ”Mitt konto”.

Vi kommer att spara information om ditt personliga mönsterbibliotek så länge du har en pågående prenumeration eller aktivt konto. Vid avslutande av prenumeration eller avslutande av konto sparas dina personuppgifter tjugofyra (24) månader, för att förbättra din användarupplevelse och för att underlätta för dig, ifall du önskar återuppta din prenumeration under nämnda tidsperiod. Du kan givetvis meddela oss om du inte önskar att vi sparar dina personuppgifter.

 

Användning av personuppgiftsbiträden
Vi använder tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter åt oss. Några av dessa tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter.Ett exempel på en tjänst som vi erhåller är kapacitet för lagring av data. Tjänsteleverantörerna är våra så kallade personuppgiftsbiträden. Det betyder att vi fortfarande har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen. Företaget som är personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter för att leverera den aktuella tjänsten till oss. De får inte behandla uppgifterna på något annat sätt än vad vi bestämmer. Detta betyder att de inte heller får använda uppgifterna för egna syften. Vår användning av personuppgiftsbiträden utvärderas noga, bland annat avseende informationssäkerhet för att säkerställa att uppgifterna behandlas korrekt. Vi ingår skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller i enlighet med lagen kräva radering av uppgifterna vi har om dig. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. 

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

 • Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa loggar du in på ditt konto på Nordic Knitting Handelsbolag/Nordicknittingsociety.se
 • Du lägger själv in uppgifter vid tecknande av medlemskap alternativt prenumeration. Om något blir fel eller ändras har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan uppdatera en del uppgifter på ditt konto hos oss. För vissa uppgifter måste du kontakta oss för att få uppgifterna rättade.
 • Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt att få dina personuppgifter raderade. För att be om att bli raderad kontaktar du oss via mejl kundservice@nordicknittingsociety.se 
 • Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för vissa andra ändamål som framgår direkt av personuppgiftslagstiftningen.

Du kan använda dig av de inställningar och funktioner som finns på ditt konto hos Nordic Knitting Society under Mitt konto.

Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet).

Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Om jag tidigare har lämnat samtycke till att mina personuppgifter behandlas av Nordic Knitting handelsbolag, kan jag återkalla detta samtycke?
Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för specifika ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då sluta behandla din information baserat på ditt samtycke.

Klagomål, förbättringsförslag och andra frågor
En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.

Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Vid frågor, kontakta oss på  kundservice@nordicknittingsociety.se 

Nordic Knitting Handelsbolag

Org.nr:969796-7025