Köpvillkor

Användarvillkor för Nordic Knitting Societys prenumerationstjänst och försäljning av digitala mönster

Gällande från och med 2022-01-01

1. Inledning

Nordic Knitting Handelsbolag , org nr 969796-7025, nedan kallat Nordic Knitting society (”NKS”), tillhandahåller en prenumerationstjänst som erbjuder ett stort utbud av innehåll, bland annat stickmönster och knit-a-longs (”Tjänsten”) som fysiska användare av Tjänsten (”Användare”) kan ta del av. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) utgör en del av avtalet mellan NKS och dig (”Du”) som tecknat en prenumeration för att få tillgång till Tjänsten. 

Dessa villkor reglerar Användarens användning av Tjänsten som tillhandahålls via inlogg till NKS webbsida. Villkoren utgör ett bindande avtal mellan NKS och Användaren. Användaren uppmanas därför att noggrant läsa igenom dessa Villkor före användning av Tjänsten. Villkoren kan komma att uppdateras i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på NKS:s hemsida. Användaren görs särskilt uppmärksam på att andra särskilda villkor kan komma att gälla för olika prenumerationsformer (”särskilda bestämmelser”), se avsnitt nedan. 

Tjänsten gör det möjligt för Användaren att ta del av det innehåll som vid varje tid ingår i den prenumeration som Du har tecknat. Du har alltid tillgång till köpt innehåll, och nytt innehåll i form av mönster och KAL:S tillkommer så länge din prenumeration fortgår. 

NKS gör innehållet tillgängligt för sina Användare enligt licensavtal med innehavarna av rättigheterna till innehållet. Nytt innehåll tillkommer löpande och det förekommer att innehåll utgår ur utbudet när licensavtalen med rättighetshavarna löper ut. I NKS utbud ingår även äldre innehåll som inte längre är upphovsrättsligt skyddade.

2. Användarkonto

För att få tillgång till Tjänsten krävs det att Du skapar en prenumeration genom att registrera ett personligt konto på bolagets hemsida (”Användarkonto”). Du måste ange kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, välja lösenord och prenumerationsform samt bekräfta att Du accepterar dessa Villkor, eventuella Särskilda Bestämmelser och NKS:s integritetspolicy som Du hittar på webbsidan https://nordicknittingsociety.se/integritetspolicy/ 

För att skapa ett Användarkonto krävs det att Du är en fysisk person som är minst 18 år eller har rätt att ingå avtal med målsmans samtycke. Du är ansvarig för att hålla din personliga information under ditt Användarkonto uppdaterad. Du är skyldig att vid behov logga in på ditt Användarkonto på bolagets hemsida och uppdatera dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter så att de är aktuella. Du får tillgång till Tjänsten så snart Du fullföljt registreringsprocessen. När Du har fullföljt registreringsprocessen skickar NKS en bekräftelse på prenumerationen och tillämpliga Särskilda Bestämmelser för detta till den e-postadress som Du har kopplat till ditt Användarkonto. Mer information om vilka prenumerationsformer NKS erbjuder återfinns nedan.

Ditt Användarkonto på bolagets hemsida är personligt och du är skyldig att inte avslöja ditt användarnamn eller ditt lösenord för någon obehörig och behandla dem på ett så säkert sätt att ingen annan får kännedom om dem. Om Du delar surfplatta eller smartphone med en eller flera andra personer som ej ingår i din prenumeration som Användare, bör Du alltid vara noga med att logga ut efter att Du har använt Tjänsten. 

För att kunna utnyttja Tjänsten krävs tillgång till en enhet (exempelvis dator, surfplatta eller smartphone) som är kompatibel med NKS:s teknik och som möjliggör streaming eller tillfällig nedladdning av filer samt en internetuppkoppling. Kraven kan komma att förändras i takt med teknikutvecklingen. Enheter för användning av Tjänsten, internetuppkoppling och trafikavgifter ingår inte i Tjänsten. 

Recensioner av mönster, kommentarer och inlägg i forum mm som skrivs från ditt Användarkonto ska framföras på ett respektfullt sätt och får inte innehålla något som kan uppfattas som kränkande, stötande eller som bryter mot rådande lagstiftning. Vid en eventuell överträdelse av denna bestämmelse äger NKS rätt att radera din publicerade information och/eller avsluta ditt Användarkonto i enlighet med avsnitt 9 nedan.

3. Abonnemang och Särskilda Bestämmelser 

NKS erbjuder en månadsprenumeration. I perioder kan kompletterande prenumerationer tillkomma för de som önskar. Vilka former av prenumerationer som erbjuds varierar över tid. På bolagets hemsida finns information om de generella former av prenumerationer som NKS vid varje tid erbjuder. Därutöver erbjuder NKS ibland speciella former av prenumerationer,
t ex vid tidsbegränsade marknadskampanjer eller vid samarbeten med företag eller organisationer. Till skillnad från de generella formerna av prenumerationer kan de speciella formerna av prenumerationer vara riktade enbart till vissa kategorier av personer, t ex endast medlemmar i en viss organisation mm. 

Skriftlig information om de Särskilda Bestämmelser som gäller för en specifik prenumeration lämnas innan Du tecknar prenumerationen och bekräftas med e-post efter att Du har tecknat prenumerationen. Särskilda Bestämmelser för den specifika prenumerationen utgör en del av avtalet med NKS och kompletterar således dessa Villkor. Om Särskilda Bestämmelser för det specifika prenumerationen avviker från bestämmelserna i dessa Villkor har Särskilda Bestämmelser företräde. 

Om inte annat anges i de Särskilda Bestämmelser som gäller för en specifik prenumeration, kan Du själv välja vilken form av prenumeration Du vill ha och kan när som helst komplettera med en annan prenumerationsform. Om Du önskar byta prenumerationsform under en pågående månad, kontakta NKS kundtjänst. Din befintliga prenumeration löper på under den tid som Du redan betalat för och den nya prenumerationen gäller från och med den därpå följande debiteringsperioden. 

Notera att din tillgång till framtida innehåll kan komma att variera om du byter prenumerationsform.

Som prenumerant kan du inte samtidigt nyttja innehåll från flera enheter. Oavsett prenumerationsform går det att nyttja innehåll från olika enheter så länge det inte sker samtidigt.

4. Ångerrätt

Genom att godkänna köpvillkoren i samband med köpet har du som konsument samtyckt till att leverans av den digitala tjänsten påbörjas och har därmed gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt.  

5. Mer om din prenumeration

Om Du inte har sagt upp din prenumeration löper den antingen under den tidsbegränsade period som framgår av de Särskilda Bestämmelser för prenumerationen eller – om prenumerationen inte är tidsbegränsat – tillsvidare till dess att det avslutas i enlighet med bestämmelserna om avslutande av prenumeration nedan i dessa Villkor. 

Kostnaden för prenumerationen framgår av de Särskilda Bestämmelser för prenumerationen och debiteras i förskott för en period om en kalendermånad i taget. Den första debiteringsperioden löper således under innevarande kalendermånad från och med dagen för tecknandet av prenumerationen eller – om en provperiod ingår – från och med den första dagen efter utgången av provperioden. Den andra debiteringsperioden löper under den därpå följande kalendermånaden osv. Uppgift om vilka datum som kommande betalningstillfällen infaller på lämnas på ditt Användarkonto. Vid betalning genom inlösen av presentkort gäller i stället för vad som nu sagts att prenumerationen förskottsbetalas för den period som framgår av villkoren för presentkortet. 

Kostnaderna för de olika formerna av prenumerationerna inkluderar moms. Eventuella avgifter för datatrafik över internet eller mobilnät ingår inte i kostnaderna.   

NKS har rätt att ändra kostnaderna för de olika formerna av prenumeration som erbjuds liksom att införa nya prenumerationsformer eller ändra de befintliga prenumerationsformerna. NKS är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är kopplat till ditt Användarkonto minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om Du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta din prenumeration. Om Du inte avslutar din prenumerationen gäller ändringarna från och med det datum som NKS har angett i e-postmeddelandet.

6. Specifikt om månadsprenumeration “Månadens mönster”

För NKS månadsprenumeration “Månadens mönster” tillhandahålls ett nytt mönster senast dag 1 i månaden, eller eventuellt några dagar tidigare. Mönstret tas bort den siste dagen i månaden, eller strax därefter. Däremellan måste den Användare som vill ha tillgång till mönstret ladda hem det via sitt konto.

7. Betalning

Du kan betala för din prenumeration med någon av de metoder som anges på bolagets hemsida. Du måste registrera uppgifter som möjliggör betalning med någon av dessa metoder när Du registrerar ditt Användarkonto och Du måste vid behov självmant uppdatera uppgifterna, t ex om giltighetstiden för ett kort som Du registrerat löper ut eller kortet spärras. 

Från tid till annan erbjuder vi presentkort och rabattkoder enlighet med vad som beskrivs på bolagets hemsida. Dessa gäller som betalning enligt vad som anges på presentkortet eller i rabattkoden. 

Du kan också betala för din prenumeration genom att lösa in presentkort. Om Du i sådant fall vill fortsätta med prenumerationen efter att den period som anges i presentkortet löpt ut måste Du lösa in ytterligare presentkort eller registrera uppgifter som möjliggör betalning enligt någon av de metoder som anges på bolagets hemsida. Om Du löser in ett presentkort för att betala för en befintligt prenumerationen pausas betalningar med andra metoder under den period som presentkortet täcker.

Vid betalning med kort eller autogiro är Du skyldig att se till att det finns erforderliga medel tillgängliga på det bankkonto till vilket kortet eller autogirot är kopplat för att möjliggöra betalning till NKS vid varje betalningstillfälle. Om erforderliga medel inte finns tillgängliga på ditt bankkonto, giltighetstiden för ditt kort har löpt ut, kortet har spärrats eller NKS av någon annan anledning inte kan tillgodogöra sig betalning från dig vid ett på ditt Användarkonto angivet betalningstillfälle, har NKS rätt att spärra din prenumeration. 

Om din prenumeration spärras får Du ett meddelande om detta via e-post till den e-postadress som är kopplat till ditt Användarkonto. Om Du därefter utan dröjsmål möjliggör för NKS att tillgodogöra sig betalning häver NKS spärren och återaktiverar din prenumeration.  För närmare information om hur Du ska gå tillväga för att få en spärr av ditt prenumeration kontakta kundservice.

Kvitton på dina betalningar görs tillgängliga på ditt Användarkonto och kan därifrån laddas ner och skrivas ut.

8. Hur Du avslutar en prenumeration som gäller tillsvidare

Du kan när som helst säga upp en prenumeration som gäller tillsvidare genom att logga in på ditt Användarkonto och där avsluta prenumerationen. Du kan också säga upp prenumerationen genom att kontakta NKS kundservice. Tidsbegränsade prenumerationer upphör automatiskt vid utgången av den avtalade prenumerationsperioden.

9. NKS rätt att avsluta din prenumeration

NKS har rätt att med omedelbar verkan avsluta din prenumeration om

  1. det inte är möjligt för NKS att tillgodogöra sig betalning med utnyttjande av de betalningsuppgifter som Du registrerat på ditt Användarkonto; 
  2. Du eller någon Användare som omfattas av din prenumeration har brutit mot dessa Villkor, Särskilda Bestämmelser, gällande lagstiftning och/eller agerar på annat sätt som kan medföra skada för NKS eller tredje man; eller
  3. Du eller någon Användare som omfattas av din prenumeration har gjort intrång i, eller medverkat till att någon annan gjort intrång i, NKS, dess licensgivares eller annan berörd tredje mans immateriella rättigheter. 

Vid avslut av prenumerationen enligt punkt (1) ovan kan Du återaktivera din tidigare prenumerationen om Du ser till att registrera uppgifter som möjliggör betalning och underrättar NKS om detta innan ditt Användarkonto raderas. 

Om NKS har skälig grund att misstänka att sådana omständigheter som anges under punkt (2) eller (3) ovan föreligger har NKS rätt att spärra din prenumeration i avvaktan på utredning av omständigheterna. Du debiteras inte någon kostnad under tiden som din prenumeration är spärrat på grund av misstanke och eventuell i förskott erlagd kostnad för tid som din prenumeration är spärrat återbetalas till dig om misstankarna inte kan verifieras. 

NKS har rätt att med iakttagande av minst två månaders uppsägningstid avsluta din prenumeration om NKS beslutar att upphöra att tillhandahålla Tjänsten eller om NKS beslutar att förändra Tjänsten eller förutsättningarna/villkoren för att tillhandahålla Tjänsten i något väsentligt hänseende. 

Meddelande om avslutande av ditt abonnemang skickas till den e-postadress som är kopplat till ditt Användarkonto.

10. Tillgänglighet, avbrott och fel

NKS avser att hålla Tjänsten tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. NKS kan dock inte garantera att Tjänsten är fri från fel och/eller avbrott. I händelse av fel/avbrott, gör NKS sitt bästa för att åtgärda desamma utan dröjsmål, med minsta möjliga olägenhet för Användaren. 

NKS förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i Tjänsten inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner, innehåll och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker eller inte, samt att i övrigt utföra underhållsarbete i Tjänsten. Eventuellt nytt innehåll som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren (och eventuella Särskilda Bestämmelser). Eventuellt underhållsarbete ska vidtas skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för Användaren. NKS eventuella utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte Användaren rätt att kräva någon ersättning av NKS. 

Du accepterar att din prenumeration endast ger rätt att använda Tjänsten såsom den vid varje tid faktiskt är utformad och med det innehåll som den vid varje tid faktiskt har.

11. Reklamation

Om Du vill reklamera Tjänsten ska Du göra det utan onödigt dröjsmål efter det att Du fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast tre år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att Du förlorar rätten till påföljd. 

Reklamation kan ske muntligen eller skriftligen till NKS kundservice.

12. Behandling av personuppgifter

Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med NKS:s vid var tid gällande integritetspolicy, som återfinns på http://www.nordicknittingsociety.se, samt tillämplig lagstiftning.

13. Tjänsten, programvara och immateriella rättigheter

Användaren får endast använda Tjänsten för sitt eget privata och icke-kommersiella bruk. Det innebär bland annat att Du inte kan överlåta din prenumeration, eller nedladdade digitala filer till någon annan, och att Du inte får låta någon annan använda Användarkontot. 

Användaren erhåller en begränsad, icke-exklusiv och ej överlåtbar licens att använda Tjänsten och dess digitala innehåll som tillhandahålls via webben. NKS behåller all äganderätt och samtliga rättigheter till det digitala innehållet. Användaren får inte (a) vidarelicensiera eller på annat sätt göra det digitala innehållet tillgänglig för tredje part, (b) kopiera, modifiera, anpassa, eller skapa nya verk som bygger NKS digitala innehåll; med undantag för vad som uttryckligen anges i tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning (c) avlägsna, dölja eller kringgå NKS varumärken eller copyrightmärkningar i Programvaran eller (d) försöka kringgå licenser eller andra användningsbegränsningar i Programvaran.

Användaren får inte kopiera eller på annat sätt dela ut exemplar av det innehåll som Användaren får tillgång till genom Tjänsten och Användaren åtar sig att inte sprida, dela ut eller på annat sätt för andra människor/allmänheten tillgängliggöra innehåll eller annat material som finns att tillgå i Tjänsten. Nämnda förbud omfattar även enskilda delar av innehåll. Kopiering och annan exemplarframställning är tillåten ENDAST för Användarens privata bruk. Användaren åtar sig att under inga som helst omständigheter kringgå eventuella tekniska åtgärder som syftar till att förhindra olovligt nyttjande av innehåll. 

Undantag från vad som angetts ovan gäller för sådana åtgärder som är tillåtna enligt tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen, t ex citat.

14. Force Majeure

NKS är alltid fria från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför NKS kontroll, såsom vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Om ett hinder för uppfyllande av förpliktelse som följer av Villkoren föreligger enligt detta avsnitt, ska NKS vidta sådan åtgärd som hindrats på grund av sådant hinder så snart hindret har upphört.

15. Ansvarsbegränsningar m.m. 

Tjänsten levereras i befintligt skick och NKS lämnar inte några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med undantag av vad som uttryckligen framgår av Villkoren och tvingande lagstiftning.

Användaren accepterar att NKS inte kan hållas ansvariga eller är ersättningsskyldiga om Användaren drabbas av en direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas genom, eller i samband med, användning av Tjänsten om sådan skada inte orsakats på grund av att NKS har agerat vårdslöst och NKS samtidigt kan åläggas ansvar för den aktuella skadan i enlighet med Villkoren eller tvingande lagstiftning. 

På bolagets hemsida kan det från tid till annan finnas länkar till hemsidor som tillhör andra än NKS. Sådana hemsidor står utanför NKS kontroll och NKS ansvarar därför inte för det innehåll som finns på sådana eller för eventuell skada som uppstår i samband med att Användaren använder information/tjänster som återfinns på sådana tredjepartshemsidor.

16. Ändringar och överlåtelse av Villkoren

Tjänsten tillhandahålls av NKS. Om NKS överlåter Tjänsten till någon annan har NKS även rätt att till denne överlåta din prenumeration och NKS rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig om prenumerationen. NKS har även i andra fall rätt att överlåta eller pantsätta fordringar på betalning till tredje man och att uppdra åt underleverantörer att tillhandahålla delar av Tjänsten. 

NKS har rätt att göra ändringar i dessa Villkor. Om NKS nyttjar denna rättighet, kommer NKS att informera dig om detta via e-post snarast möjligt och minst 30 dagar innan sådana ändringar ska börja tillämpas. Du har möjlighet att avsluta din prenumeration om Du inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i denna punkt. Om Du inte avslutar din prenumeration gäller de ändrade villkoren från och med det datum som NKS har angett i e-postmeddelandet.

17. Om NKS och kontaktuppgifter

NKS är ett svenskt handelsbolag med organisationsnummer 969796-7025,och har följande kontaktuppgifter. 
Hemsida: www.nordicknittingsociety.se

E-post: kundservice@nordicknittingsociety.se

Telefon: Vill du nå oss per telefon? Skicka ett mejl med ditt ärende och ditt telefonnummer. Om vi inte kan lösa frågan via e-post kommer vi kontakta dig per telefon.

18. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Villkor begränsar inte de rättigheter som Du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid är gällande och tillämpliga

Svensk rätt (men undantag för svenska lagvalsregler) är tillämplig på dessa Villkor. 

Om tvist uppkommer mellan NKS och Användaren som inte kan lösas i godo har Användaren i många fall möjlighet att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. 

EU-kommissionen erbjuder även konsumenter och företag möjligheter att lösa tvister genom ett förfarande online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan NKS och Användaren varken kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol.